Edifici administratiu a Teatinos. Màlaga

La Direcció general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia i Hisenda ha previst en el Pla de Seus Administratives de la Junta d’Andalusia la ubicació de tots els organismes en edificis en règim de propietat i en condicions adequades per a l’acompliment de les funcions pròpies de les diferents Conselleries i les seves Delegacions Provincials, mitjançant la construcció d’edificis de nova planta. En una època de canvis permanents, canvis d’ús, canvis tecnològics o simplement canvis jeràrquics, el repte i objecte que es va plantejar va ser el dissenyar un contenidor flexible i modulat que al seu torn sigui emblemàtic i singular.
El sector on se situa la parcel·la s’ordena mitjançant el desenvolupament dels elements estructurals de viari, dotacions d’equipaments i usos singulars. Els elements viaris articulen el territori entre la ciutat i la vall sent l’Avinguda Jorge Luís Borges l’eix de connexió entre el sector de “Bizcochero Capità” i el centre de la ciutat. La construcció d’un edifici públic, emblemàtic i representatiu com a seu administrativa pretén projectar una imatge singular al barri i a l’estructura de la ciutat. Finalment, els sistemes formals, constructius i d’instal·lacions que donen forma al projecte es proposen des de la perspectiva de màxima sostenibilitat, adequats als usos previstos i la dotació econòmica per a la seva construcció.

Es projecta un edifici en altura, en sintonia amb l’emplaçament i el paisatge de l’avinguda Jorge Luís Borges, de manera que adquireixi presència com a edifici públic emblemàtic. Per l’interès públic que suscita el projecte es modifica mitjançant l’estudi de detall previst a les bases del concurs el nombre màxim de plantes sobre rasant.

El projecte es recolza en el límit nord de la parcel·la al llarg de la zona verda que completa la illa per tres raons. Primera, per reforçar la seva presència com a edifici públic representatiu en un dels eixos viaris que estructura el territori. Segon, des de l’avinguda l’edifici apareixerà com a fons després de la vegetació amb l’arbrada de gran port de la zona verda que acompanya a l’avinguda Jorge Luís Borges. Tercera, d’aquesta manera s’allibera la franja sud de la parcel·la per on s’endinsa la vegetació des de l’avinguda Doctor Domínguez al llarg del carrer Arturo Toscanni.

El projecte respon a l’entorn plantejant una trama ordenada i regular que s’ajusta a la parcel·la dividint el volum de l’edifici en dos mitjançant el desplaçament d’un mòdul estructural en la directriu diagonal que dóna la forma trapezoïdal a la parcel·la, marcada per la confluència de les avingudes Jorge Luís Borges i Doctor Domínguez a la plaça Willy Brand. Aquest desplaçament crea el gran espai diàfan inundat de llum on se situa el vestíbul d’entrada i un gran espai doble que comunica amb els elements cívics del programa de necessitats. A més, l’eix es materialitza mitjançant un plànol inclinat que comunica el programa amb l’exterior i articula la urbanització ancorant el projecte a l’entorn. El reticle estructural i els volums s’inclinen lleument per enregistrar la trama urbana ortogonal del sector marcada pel carrer Giordano Bruno. Finalment, el conjunt de la seu administrativa es retira del carrer Giordano Bruno la mateixa distància que la crugia del gran vestíbul d’accés introduint un ritme que ordena la parcel·la i acaba de cimentar l’edifici en la parcel·la.

L’edifici s’organitza a partir del programa de necessitats i amb la finalitat administrativa prevista facilitat a les bases del concurs, buscant sempre les millors condicions de funcionalitat, llum, ventilació i visuals per a un major confort en els espais de treball. La màxima flexibilitat necessària en un edifico administratiu solament és possible dins d’un ordre rigorós, per la qual cosa es projecta una trama ordenada i regular dins de la qual es dissenyen espais iguals i diferenciats caracteritzats per la repetició sistemàtica i l’expressivitat formal.

Els nuclis que travessen els dos volums de l’edifici en tota la seva altura són els elements vertebradors del projecte. Estan composts per les comunicacions verticals, instal·lacions, nuclis humits i un atri. Els nuclis es col·loquen excèntrics a l’envolupant creant zones de treball diferenciades i al mateix temps alliberen tot el perímetre de la façana per maximitzar l’aprofitament de la llum i ventilació natural. Els àmbits de treball de major superfície se situen al sud on aprofiten la major il·luminació natural d’aquesta orientació. L’atri es dilata en les plantes superiors, mitjançant patis de doble altura i es converteix en un gran focus de llum i ventilació natural per a les zones de treball. Els nuclis pugen fins a la coberta per facilitar el manteniment de les instal·lacions que en ella es disposen.
Cada Delegació Provincial es desenvolupa en dues plantes i té com a referència un gran espai exterior de doble altura que comunica tant amb l’atri com amb l’espai exterior de la façana. En la primera planta de cada Delegació se situen Serveis amb un àrea d’atenció al públic adjacent al gran pati. La planta superior alberga al Delegat Provincial i Secretaria General juntament amb la resta dels Servei de la Delegació Provincial. A més del pati, cada Delegació Provincial gaudeix de tres terrasses petites una en la primera planta de cada Delegació i dues en la planta que alberga al Delegat i Secretària. Amb aquesta senzilla relació d’espais es configura una seqüència d’espais de diferent escala que orienten a l’usuari i construeixen el volum de l’edifici.

L’entrada principal es produeix per un gran espai diàfan inundat de llum entre els dos volums de les Delegacions Provincials. Un espai de transició entre l’exterior i els espais interiors de les zones administratives. Aquí se situa el mostrador d’informació, l’accés als dos nuclis verticals i un gran doble espai que comunica amb la sala multiusos i la biblioteca, en la planta soterrani, conformant l’eix públic de l’edifici. L’entrada i sortida de vehicles es produeix pel carrer Giordano Bruno i Arturo Toscanni respectivament, vies secundàries que delimiten la parcel·la, per no interrompre el trànsit rodat de les artèries principals de la xarxa viària.

El sistema constructiu

El repte que es va plantejar de dissenyar un contenidor flexible i modulat que al seu torn sigui emblemàtic i singular es manifesta tant en els plantejaments arquitectònics com en la simplicitat de la seva resolució tècnica. S’optimitzen les solucions constructives utilitzant un únic sistema de façanes de doble pell composta per una capa exterior de llepis ceràmiques i un mur cortina amb doble vidre de baixa emissivitat amb cambra d’aire en la pell interior. La capa exterior de lames ceràmiques s’implanta de manera diferenciada en cada façana variant la modulació i la distància entre les llepis que actuen com a filtre solar i regulen la radiació solar directa en funció de l’orientació i la incidència solar. El sistema de façanes es construeix utilitzant elements industrialitzats i prefabricats que al seu torn són de fàcil conservació i manteniment.
Els ambients de treball estan estrictament modulats a una quadrícula d’1.20m per 1.20m segons estipulat en les normes de disseny d’edificis administratius de la Direcció general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Junta d’Andalusia. La modulació permet que durant la vida útil de l’edifici sigui possible adoptar múltiples formes de compartimentació, en funció de les necessitats, en totes les àrees d’oficina, mitjançant el desmuntatge i muntatge d’elements d’envans industrialitzats, dividint o agrupant espais sobre la base de la modulació establerta, sense que per això sigui necessari modificar instal·lacions, sostres o sòls, sinó simplement desplaçant, eliminat o disposant els elements d’envans industrialitzats.

Els tancaments interiors de parets d’obra ceràmica es plantegen únicament en els nuclis de comunicacions verticals, cos de banys i en les divisòries entre magatzems, arxius i zones d’instal·lacions per garantir la resistència al foc exigida per la normativa.

Els tancaments es realitzen amb paviment tècnic per poder realitzar tot el cablejat elèctric, de veu i dades. Els falsos sostres seran *fono-absorbents i enregistrables, ja que es duu a terme el pas dels conductes de ventilació, la detecció d’incendis i la il·luminació.
La quadrícula estructural part del tradicional mòdul de 7.20m per 7.20m òptim per un edifico d’oficines i que al seu torn és un múltiple del mòdul d’1.20m per 1.20m de les zones de treball. L’estructura preveu les càrregues definides en CTE-ES-Accions en l’edificació, així com els valors de resistència al foc de l’estructura definida en CTE-Seguretat en cas d’Incendi. Així mateix, els forjats es defineixen segons els valors previstos per a aptitud al servei quant a la seva deformabilitat

Sostenibilitat i eficiència energètica

Per frenar l’acceleració del canvi climàtic seria necessari que els edificis del present tinguessin zero emissions. L’objectiu és un edifici que no solament no emeti CO2, sinó que elimini les emissions dels edificis que ja tenim funcionant, sense per això reduir el confort dels seus usuaris. Aquest pot ser un.

El primer pas és la reducció de les demandes i l’augment dels paràmetres de confort dels usuaris. L’optimització del funcionament d’elements singulars en façana i l’eficàcia en el tractament de la il·luminació natural, així com altres intervencions arquitectòniques i constructives, ho permeten. El següent pas és la implementació de sistemes energètics que s’ajustin al perfil i forma de les demandes i que siguin capaces de subministrar l’energia demandada i exportar energia elèctrica suficient.
En aquest sentit, i tenint en compte que la Certificació Energètica d’edificis de nova promoció és d’obligat compliment des del 31 d’octubre de 2007, es té com a objectiu obtenir una qualificació energètica amb lletra A, la qual demostraria administrativament la qualitat de l’edifici tant a nivell passiu o constructiu, com a actiu o dels seus sistemes energètics.
En edificis administratius, els consums energètics són deguts principalment a les demandes de refrigeració i il·luminació i en un altre ordre de magnitud a les demandes de calefacció. Per aquest motiu, es treballa en la millora de les condicions constructives de confort tèrmic i lumínic i es planteja un estalvi energètic en el sentit de la reducció de les demandes de climatització i d’il·luminació de l’edifici de manera passiva. Es completen els sistemes de generació i clima proposats.