Edifici d'habitatges socials, oficines i locals comercials a Viladecans

El sector Llevant és un barri de nova creació a Viladecans. El solar per a aquest edifici d’habitatges amb usos terciaris a les primeres plantes, se situa sobre una via cívica, la Rambla Central d’aquest barri, on es proposen els accessos als habitatges i locals de PB.

L’edifici es compon d’un sòcol de PB + altell sobre el qual es disposa un bloc lineal de 7 plantes pis de menor profunditat. Es proposa independitzar formalment aquest volum superior utilitzant els voladius permesos de forma que s’obté un volum clar, regular i que maximitza la façana a sud per als habitatges.

Aquest volum emmarca amb obra vista de color clar totes les terrasses en altura, de manera que l’edifici ofereix una primera lectura de grans proporcions capaç d’integrar-se amb rellevància en el paisatge d’edificis grans que l’envoltarà. Un segon pla d’obra vista més obscura allotja les finestres dels habitatges, disposades amb un ritme regular d’obertures verticals, que són senzilles de construir i complementen les proporcions horitzontals de les terrasses amb les seves baranes de vidre. Unes persianes corredores doten l’edifici de protecció solar, intimitat a les terrasses i domesticitat al conjunt.

Es proposa organitzar els habitatges a partir de 2 nuclis d’escales amb ascensors, situats a la façana nord. Es disposen 63 habitatges amb orientació sud, 14 habitatges a nord-est i nord-oest i 34 habitatges amb orientació nord (un 67% dels habitatges reben sol directe a l’hivern). A la planta 7 es genera una gran terrassa en la qual es distribueixen els estenedors i els locals.

Sostenibilitat

El projecte aconsegueix tots els processos que defineixen una intervenció respectuosa amb el medi ambient i les recomanacions previstes per a aquesta eco-vall. El disseny general de l’edifici es planteja incorporant-hi tots els criteris mediambientals que permetin l’aprofitament passiu de les orientacions i climatologia: il·luminació natural de les zones comuns, ús de sistemes passius de control ambiental que redueixin en gran part les necessitats d’aportació energètica com són l’ús de mecanismes estalviadors d’aigua, coberta ventilada i molt aïllada, persianes enrotllables i de protecció per al control de l’assolament, la reducció del coeficient mitjà de transmitància tèrmica amb l’ús d’un aïllament tèrmic d’alta eficiència de 8 cm de gruix i amb un espai per emmagatzemar separatiu de deixalles al soterrani. La ventilació natural dels habitatges es proposa amb xemeneies solars: una xemeneia que es calenta superiorment i que per efecte Venturi, mitjançant el control de la seva tirada amb reixes graduables sobre els armaris de la cuina i armari de neteja, permeten el control de la ventilació ajustant-se a les diferents necessitats horàries al llarg de l’any.
També es preveu la disposició de sistemes actius com són l’aprofitament de les aigües grises i pluvials amb dipòsits –depuradores situades a la planta soterrani, panells solars tèrmics (per la producció d’A.C.S., dos circuits), l’alimentació mitjançant plaques fotovoltaiques de la il·luminació de les zones comuns i el seu funcionament amb detectors de presència. Els materials utilitzats responen al seu baix impacte ecològic i alta reciclabilitat. Es preveu la reutilització de runes per a la subbase de la solera del soterrani.