Mançana d'habitatges Pere Calders

Justificació urbanística. Alineacions i superfície edificable

Es proposa l’ordenació de les dues finques com un sol conjunt residencial format per l’edifici alineat a vial (R7) i 2 edificis tipus vila urbana aïllades (R7bis). L’espai lliure entre ambdós edificis serà un jardí comunitari amb piscina i contindrà diversos jardins privats per als habitatges de planta baixa.

Ambdós edificis tenen PB+4 però l’alçada de l’edifici alineat és major ja que disposa de locals comercials en planta baixa amb una alçada lliure mínima de 3,5 m exigible per normativa. La relació d’alçades i distàncies entre edificis garanteix un bon assolellament tant de les façanes dels edificis com de l’espai enjardinat comunitari.

El soterrani es desenvolupa en dues plantes sota l’edifici de la parcel∙la R7 i en una planta sota la parcel∙la R7 bis, degut a la pendent del terreny la planta -2 es comuna a les dos parcel·les. Allotjarà les 112 places d’aparcament exigibles per normativa, trasters i locals tècnics. Es comunicarà amb els habitatges per ascensor accessible amb clau.

L’edifici alineat a vial (R7)

A més d’allotjar els locals comercials, la planta baixa d’aquest edifici té els 3 vestíbuls d’accés als habitatges, i un local comunitari.

Els habitatges de la planta tipus s’organitzen en 3 escales que donen accés a 2 habitatges per replà (de 3 dormitoris, l’escala del mig i de 4 dormitoris les escales dels extrems). Cada planta tindrà 6 habitatges i tots els habitatges tenen ventilació natural creuada ja que tenen mínim 2 façanes amb diferent orientació. Els espais de dia i les terrasses queden orientats sempre a sud-oest, mentre que les zones de nit queden orientades a l’espai comunitari , cap a nord-est.

L’edifici aïllat (R7bis)

Allotja 4 habitatges grans per planta, 3 de 3 dormitoris i 1 pis de 4 dormitoris, excepte a la planta baixa, que per tal de col·locar l’accés, el pis de 4 dormitoris es converteix en un pis de 2 dormitoris dobles. Les sales d’estar de cada habitatge ocupen les 4 cantonades de l’edifici.

L’accés als habitatges es produeix per un espai central que rep llum zenital i conté una escala de traçat especial que, al voltant d’un gran espai obert que comunica totes les plantes, qualifica agradablement l’accés a aquests habitatges.

Habitatges

Tots els habitatges s’han dissenyat responent als requeriments de qualitat alta. Tenen separada la zona de nit i la zona de dia, disposen de suite amb vestidor i bany, sempre amb dormitoris dobles, cuina generosa comunicable amb la sala i terrasses, que contenen espai per a ubicar-hi un menjador d’estiu. Tots els habitatges tenen ventilació natural creuada ja que tenen 2 façanes amb diferent orientació.

Les façanes

Els 3 edificis formaran una comunitat de veïns que compartiran l’espai lliure de planta baixa, pel que ens sembla adequat oferir una certa unitat de llenguatge que permeti resoldre les diferents situacions de les façanes.

Les façanes es proposen amb obra vista llisa col·locada amb juntes enrasades i del mateix color que el maó per a potenciar la seva lectura com a superfície homogènia i amb textura. Els volums seran de color clar, les persianes de protecció solar que vesteixen les terrasses seran de lames d’alumini, de baix manteniment i les baranes de vidre transparents, per a permetre gaudir al màxim de les vistes.

Al bloc lineal, les façanes que donen al carrer oferiran una composició ordenada amb grans ombres amb algunes alteracions per a trencar-ne l’estaticitat: amb les terrasses de cantonada, els alts talls verticals per a les finestres d’escala. Els testers disposen d’una part massissa amb terrasses en cantonada que permeten anunciar la transició cap a les façanes de l’interior d’illa. La façana del pati interior de l’illa, molt més massís, oferirà una composició ordenada amb petites ombres generades per les obertures.

L’edifici aïllat es proposa amb els mateixos criteris: el volum està format per una pell tensa emmarcada sobre la que es disposen les balconeres de les sales i els panells de protecció que tanquen els espais exteriors de les terrasses en voladiu.

Els espais comunitaris entre edificis

L’espai lliure entre edificis de la planta baixa es destina principalment a jardí i piscina comunitaris. També s’hi disposaran terrasses d’ús privat dels habitatges de planta baixa, la rampa d’accés i sortida al soterrani, una de les sortides d’emergència i l’estació transformadora d’electricitat existent, i una escala i rampa que salva el desnivell entre ambdues parcel·les.

La piscina se situa a la zona central de l’illa, sense envair l’espai del soterrani i gaudint de la màxima privacitat possible. El vas de la piscina se situa adjacent al soterrani, que contindrà la cambra d’instal·lacions directament accessible des del soterrani -2. El jardí es plantejarà amb criteris de xerojardineria, a base de plantes i arbrats adequats al clima mediterrani, de fàcil manteniment.