La Colonia Vidal a Puig Reig

La colònia Vidal, situada en el municipi de Puig-reig, forma part del conjunt de nuclis industrials que es va formar al llarg del riu Llobregat, aprofitant l’energia hidràulica per al funcionament de la fàbrica. La colònia té una estructura residencial i productiva molt deteriorada i amb una utilització molt baixa.

El pla director és el document conceptual que defineix les línies mestres de rehabilitació del conjunt. Com a primer pas, estableix el reconeixement dels valors paisatgístics i la necessitat d’unitat geogràfica de la colònia; identifica els valors patrimonials que cal conservar i millorar; estudia la recuperació del sistema de torrents, del llit del riu i del sistema d’horts que hi ha, i en proposa la rehabilitació del parc industrial i residencial.

El pla general del municipi de Puig-reig estableix un creixement residencial en terrenys de la colònia. La funció del pla director també és integrar el nou creixement en l’estructura general de la Colònia, a fi que el teixit que en resulti funcioni com un nucli urbà amb entitat pròpia.

En aquest nucli urbà, la prioritat serà per als vianants, amb grans garatges subterranis i un trànsit molt restringit en superfície. La posició elevada de l’estructura residencial afavoreix la creació de miradors que connecten visualment amb el riu i el parc fluvial.

La recuperació patrimonial va lligada no sols a un ús residencial, sinó a la consideració de la colònia Vidal com una colònia museu, amb els seus equipaments associats a equipaments socials, esportius i religiosos, i també a infraestructures hoteleres i comercials d’escala reduïda.

L’estructura residencial, formada per dos nuclis separats per un torrent en una depressió topogràfica, s’uneix per mitjà d’un pont per a vianants que uneix els dos focus d’activitat principal, la plaça històrica amb una plaça de nova creació situada a l’altra banda del torrent.